ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(оферта)

про надання телекомунікаційних послуг

доступу до мережі Інтернет

Цей документ згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічною  пропозицією укласти договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі  Інтернет її умови однакові для всіх споживачів.

Абонент не має права запропонувати свої умови Публічного договору, а може лише  приєднатися до запропонованого Договору в цілому та отримувати Послуги за принципом “як  є”. 

 

Фізична Особа-Підприємець  Литвин Василь Євгенович, зареєстрований в реєстрі Провайдерів, провайдерів  телекомунікацій 29.06.2023 під № 3615, з однієї сторони, в подальшому «Провайдер», керуючись Законом України «Про електронні комунікації», від 31.03.2023 р. ,  Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг затверджених Постановою КМУ  11.04.2012. за № 295, пропонує фізичній особі, іменованому надалі «Абонент» публічну оферту  про надання послуги доступу до мережі Інтернет. 

 1. Публічна оферта – пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про  надання послуги доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в публічній  оферті.
 2. Договір – Публічний договір (оферта) про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Провайдером.
 3. Абонент – фізична особа, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору укладеного з Провайдером, що містяться в публічній оферті.
 4. Абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати Провайдер телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
 5. Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
 6. Послуга – послуга доступу до мережі Інтернет, що надається Провайдером Абонентові (далі по тексту Послуга).
 7. Тарифний план – форма комерційної пропозиції, в якій визначено перелік Послуг, що надаються та порядок визначення їх вартості.
 8. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному  міжнародними стандартами.
 9. Провайдер – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію  телекомунікаційних мереж. 
 10. Особовий рахунок Абонента – форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих  коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.
 11. Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.
 12. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі.
 13. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 14. Припинення надання послуг – припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з  відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом  своїх зобов’язань за Договором.
 15. ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі.
 16. ЗАЯВКА – звернення АБОНЕНТА до ПРОВАЙДЕРА, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення з сайту ПРОВАЙДЕРА, або з особистого  кабінету.
Провайдер зобов’язується надавати Абонентові доступ до мережі Інтернет виключного для не комерційного використання у якості кінцевого користувача без права передачі отриманої Послуги третім особам (далі – Послуга), а також на замовлення Абонента надавати Додаткові Послуги на умовах Договору та відповідно до діючого законодавства України, а Абонент зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
 1. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Провайдером шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду  дотримуватися публічної оферти. Згода з умовами Договору підтверджується  шляхом акцепту Абонентом, без підписання сторонами Договору.
 2. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми за доступ  Абонента до Послуги, або перерахування грошової суми за Послугу з  використанням інших платіжних засобів.
 3. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 3.2. до моменту досягнення нульового балансу  Особового рахунка.
 4. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги. Під  технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і  використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й  програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування  Абонента здійснюється Абонентом самостійно або шляхом замовлення у Провайдера  Додаткової Послуги щодо такого налаштування.
 5. Всі умови Договору є обов’язковими як для Абонента, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами  Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі  користуватися Послугами.
 6. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на WEB-сайті Провайдера tkm.in.ua .
 7. Абонент дає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних (біллінгу) Провайдера для автоматизації системи обліку спожитих Послуг.
 1. Договір про надання Послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового  примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633  ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. Відповідно,  Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору, та/або здійснив оплату за  Послугу Провайдера вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма  умовами даного Договору.
 2. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефонами: +38 073 255 1000
 3. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття)  умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Провайдера. З  моменту оплати Послуг Провайдеру Абонент автоматично приймає умови цього  Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному  окремому випадку.  Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реального підключення  Абонента до мережі. 
 4. З моменту отримання Заяви, Провайдер перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги протягом 1-го робочого дня та повідомляє Клієнта про результати  перевірки.
 5. За наявності технічної можливості надання Послуги Провайдер та Клієнт узгоджують спосіб (самостійно або силами Провайдера) та зручний час підключення Послуги до  кінцевого обладнання.
 6. Телекомунікаційна послуга надається за дотримання таких умов:
  • Наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги;
  • Ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
  • Внесення Абонентом платежу Провайдеру за надання Послуги;
 7. Провайдер виконує роботи згідно умов надання інтернет Послуг, для відповідного Тарифного плану, що оприлюдненні на сайті Провайдера tkm.in.ua .
  • Проведення монтажно-кабельних робіт від точки демаркації мережі Провайдера до першої точки приєднання (порту) Абонента;
  • Активація порту мережевого обладнання Провайдера;
  • Відкриття Провайдером Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.
 8. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабельного вводу (звичайний отвір над дверима, в стіні та ін., проте його місце може бути  змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє  зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то монтажник-кабельник  визначить, де буде пробурений отвір діаметром до 10 мм. для прокладки кабелю.  При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в  приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).
 9. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться силами Провайдера у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом  варіантом монтажно-кабельних робіт.
 10. Кабель працівниками Провайдера укладається вільно по підлозі приміщення Абонента і не прибивається пластиковими скобами;
 11. Закінчення кабелю обтискається з’єднувачем, подальше косметичне облаштування та роботи з прокладання кабелю у власному приміщення (території) Абонент здійснює  самостійно, або замовляє Додаткову послугу.
 12. Проведення монтажно-кабельних робіт, на території Абонента або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється  працівниками Провайдера за додаткову оплату.
 13. Пошкодження кабелю на території Абонента та/або від обладнання абонента до точки демаркації ( точки приєднання до мережі Провайдера) усувається за рахунок  Абонента, а пошкодження кабельної мережі від точки демаркації до головної станції  усуваються за рахунок Провайдера.
 14. Провайдер в присутності Абонента перевіряє працездатність Послуги.
 15. Порядок надання Послуг визначається Тарифними планами, затверджуються наказами Провайдера та розміщуються (оприлюднюються) на Web-сайті  Провайдера in.ua не менше ніж за 7 днів до введення їх в дію.
 16. Абонент доручає Провайдеру, а Провайдер зобов’язаний вести облік вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік  здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих Послуг (Білінгом).  Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих  Послуг буде включено персональні дані про Абонента, які буде надано ним  Провайдеру при укладені та виконанні Договору.
 17. На підставі Заяви про приєднання до Договору Провайдер відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР). На ОР Замовника враховуються обсяги  наданих Провайдером Послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є  єдиним джерелом інформації щодо оплачених Абонентом Послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.
 18. Провайдер припиняє доступ Абонента до Послуг без попереднього попередження, при відсутності коштів на балансі Особового рахунка Абонента.
 19. Перерва в наданні Послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та кабельних ліній зв’язку. Провайдер має право призупиняти  надання Послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація  щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційних сторінках соціальних  мережах Провайдера.
 20. Провайдер має право припинити доступ Абонента до Послуг, а також відключити кінцеве обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо  Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (маршрутизатор),  мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Провайдер  обґрунтовано вважає такими, що порушують правила та норми користування  телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що  порушують вимоги Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг  затверджених Постановою КМУ 11.04.2012. за № 295, Закону України «Про  електронні комунікації» від 31.03.2023 р.
 21. Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом робочої доби з моменту реєстрації звернення Абонента про пошкодження  (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).
 22. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Провайдером Послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в  роботі або виходом з ладу обладнання Провайдера, Провайдер в розумний строк  здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального  стану надання Послуг.
 23. Абонент має право призупинити надання Послуг повідомивши Провайдера до першого числа наступного місяця.
 24. Провайдер надає Послугу безперервно (24 години на добу, 7 днів у тиждень) протягом усього терміну дії даного Договору. Послуги по технічній і інформаційній  підтримці Абонента надаються з 09 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин.
 1. Провайдер зобов’язується:
  • Надавати Абонентові Послуги відповідно до обраного тарифного пакету й умов даного Договору;
  • Розглядати скарги й пропозиції Абонента відносно Послуг, що надаються.
  • Приймати заяви Абонента на усунення пошкоджень в мережі. Провайдер усуває пошкодження мережі протягом 24 годин з моменту реєстрації заяви.  При ушкодженнях, заподіяних непереборною силою, відновлення  працездатності мережі виконується протягом 7 робочих днів з моменту  припинення дії непереборної сили (якщо дане пошкодження не потребує  більшого терміну для його усунення).
  • Дотримуватись норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу та захист персональних даних.
 2. Провайдер має право:
  • Призупинити або припинити надання Послуг у випадку порушення Абонентом умов, передбачених даним Договором або норм чинного  законодавства України в галузі телекомунікацій. Провайдер має право на  розірвання договору в односторонньому порядку без повернення Абоненту  раніше сплачених грошових коштів за Послугу;
  • Змінювати порядок надання Послуг і тарифи на Послуги без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму Web-сайті Провайдера  in.ua за 7 календарних днів до їх впровадження. Абонент у випадку  незгоди зі змінами має право на розірвання Договору. У цьому випадку  Абонент зобов’язаний письмово повідомити Провайдера про свій намір до їх  впровадження, якщо Абонент після вступу в дію нових тарифів здійснив  оплату Послуг то Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із  внесеними змінами та доповненнями;
  • Припиняти у встановленому порядку надання Послуг з моменту відсутності коштів на Особовому рахунку Абонента;
  • Не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про  підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у  сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;
  • Проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні Послуг, з метою ремонту  устаткування й ліній зв’язку, технічного обслуговування устаткування і  його модернізації на термін не більше 48-х годин на місяць, з попереднім  повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований  строк і тривалість перерви на Офіційних сторінках соціальних мереж  Провайдера ;
  • Розкривати будь-які відомості щодо Абонента, якщо це передбачено законодавством України, за вимогами уповноважених державних установ та/або судових органів;
  • На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку  Абонента;
  • У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Провайдера, спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого  зростання трафіку Абонентом, Провайдером має право обмежити обсяг  послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали  нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу  нетипового трафіку та призупинити надання Послуги без повернення  передплачених за Послугу коштів.
  • Провайдер залишає за собою право передати вимоги за цим договором третім особам, для захисту своїх майнових та фінансових прав без згоди на  це Абонента.
 3. Абонент зобов’язується:
  • Своєчасно оплачувати Послуги надані Провайдером, в обсязі, порядку і терміни, передбачені розділом 6 даного Договору;
  • Дотримуватися умов даного Договору;
  • Вчасно вносити кошти на свій Особовий рахунок і не допускати нульового балансу, з метою уникнення припинення надання Послуг; Абонент  зобов’язаний користуватися Послугою лише для власного некомерційного  використання. Абонент гарантує використання Послуги, не порушуючи  чинне законодавство України;
  • У разі потреби забезпечити допуск фахівців Провайдера до будинкових комунікацій для проведення робіт з підключення мережі, регламентних,  ремонтних або інших робіт;
  • Не використовувати Послугу для поширення забороненої інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати  всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації (непоширення спаму), яка  передається через мережу Інтернет; Крім того не допускати використання  кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що  суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони  правопорядку.
  • Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних Послуг, Тарифами, дотримуватись та виконувати їх вимоги і вимоги законодавства України у  сфері телекомунікацій;
  • Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту  інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності  радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання  Послуг іншим споживачам;
  • Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі та налаштування), видані Провайдером;
  • Відвідувати Web-сайт Провайдера in.ua для ознайомлення з публікаціями Провайдера щодо нових Послуг, Тарифного плану, змін в  діючих Послугах, Тарифних планах та Правилах.
 4. Абонент має право:
  • На розірвання даного Договору, повідомивши про це офіційно Провайдера та у випадку незгоди з новими змінами його умов;
  • Отримувати інформацію про Послуги, Тарифний план та залишки авансових платежів;
  • Звертатись у письмовій формі до Провайдера із заявами, повідомленнями і претензіями.
 5.  
 1. Абонент здійснює оплату Послуги за Тарифним планом, який встановлюються Провайдером до першого числа місяці у якому буде надаватися послуга. Провайдер  залишає за собою право змінювати встановлений Тарифний план у разі змінення  ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає  Тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде  здійснювати оплату Послуги.
 2. Замовник зобов’язаний сплатити Провайдеру вартість Послуги з підключення до мережі . Провайдер надає доступ до Послуги тільки після здійснення Абонентом  оплати вартості Тарифного плану, відповідно до розцінок, що діють на момент  оплати.
 3. Оплата Послуг здійснюється у готівковій або безготівковій формі на умовах передплати згідно Тарифного плану. При відсутності коштів на Особовому рахунку  Абонента, Провайдер залишає за собою право призупинити надання Послуг. Відновлення надання Послуги Абоненту відбувається протягом доби з моменту надходження коштів на особовий рахунок Абонента в обліковій системі Провайдера.
 4. Для зміни Тарифного плану Абонент може в будь-який час звернутися в Абонентський відділ Провайдера.
 5. Фактичне використання Абонентом тієї чи іншої Послуги означає, що така Послуга була обрана Абонентом.
 1. Даний Договір набирає сили з моменту укладення Договору і укладений на невизначений строк і діє до припинення його однією зі сторін або обома сторонами.
 2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Провайдером, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає  такими що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в  дійсному Договорі, або такими що порушують вимоги Правил надання та отримання  телекомунікаційних послуг затверджених Постановою КМУ 11.04.2012. за № 295,  Закону України «Про електронні комунікації» від 31.03.2023 р. та інше  законодавство України.
 3. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Провайдера, у тому числі за надані Абоненту Послуги не повертаються і не  компенсуються.
 4. Абонент вправі відмовитися від Послуг Провайдера і розірвати Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Провайдером відповідно до даного Договору зміни в  Договорі або Тарифному плані попередньо письмово повідомивши Провайдера про  це до вступу цих змін у силу. 
 1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Провайдер і Абонент несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством  України.
 2. У разі порушення Абонентом умов П.2. п.1. цього договору Провайдер має право припинити надання Послугу та нарахувати штраф у розмірі максимального  Тарифного плану для фізичних осіб за кожен місяць користування Послугою в який  було встановлено факт такого порушення.
 3. Провайдер не здійснює контроль за змістом інформації, що проходить через мережу. Провайдер не дає гарантій про придатність Послуг для цілей, не обговорених у  даному Договорі. Провайдер не несе відповідальності за понесений Абонентом  збиток у результаті використання або неможливості використання послуг, роботи  мережі Інтернет або окремого вузла мережі Інтернет. Провайдер не відповідає за  втрату або неотримання даних внаслідок затримок, відсутності або неправильної  передачі даних, перерви в наданні послуг. Провайдер знімає із себе відповідальність  за точність, безпеку, якість або придатність інформації, отриманої через мережу.  Відповідальність за використання інформації, отриманої через мережу, лежить на  Абоненту.
 4. Всі з’єднання Абонента з мережею Інтернет, є ініціативою Абонента.
 5. Доступ до ресурсів, які перебувають поза межею зони контролю Провайдера, Провайдер не гарантує.
 6. Провайдер не відповідає за порушення або неправомірні дії, скоєні Абонентом стосовно третіх осіб або третіми особами стосовно Абонента, і пов’язані із цим  збитки. Провайдер не несе відповідальності за одержану Абонентом інформацію з  Локальної (внутрішньої) мережі і мережі Інтернет. Провайдер не відповідає за зміст  інформації, переданої, одержаної або опублікованої Абонентом у ході використання  Послуг, а також за шкоду, заподіяну діями Абонента особистості або майну  громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства.
 7. Провайдер не відповідає за роботу кінцевого обладнання Абонента. Ризик випадкової втрати чи пошкодження устаткування Абонента покладається на Абонента.
 8. Провайдер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у таких випадках:
  • У випадку порушення Абонентом строків внесення оплати наданих Послуг;
  • У випадку порушення Абонентом умов цього Договору
  • У випадку втрати, крадіжки, пошкодження або знищення устаткування Провайдера;
  • У випадку якщо затримки й перебої в наданні Послуг, пов’язані із причинами, які не залежать від Провайдера.
 9. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно не доступні через мережу  Інтернет.
 10. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер  не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими  небажаними компонентами.
 11. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Провайдера на усунення пошкодження, а також відшкодування  інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента.  При цьому плата за період ненадання Послуги, що сталася з вини Абонента,  сплачується Абонентом в повному обсязі.
 12. У разі пошкодження телекомунікаційної мережі, третіми особами ділянки мережі від точки демаркації до устаткування Абонента, усі витрати Провайдера на усунення  пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий  прибуток) покладаються на Абонента.
 13. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під  непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов  обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов’язань за Договором. До  них ставляться стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського  життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії й т.п.),  заборонні міри вповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона  торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження й т.п.), а також  викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд.  Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін  приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
 14.  

Фізична Особа-Підприємець Литвин Василь Євгенович

Включений до Реєстру Провайдерів, провайдерів телекомунікацій 29.06.2023 під № 3615 

Фактичне місце знаходження: м. Долина, пр-кт. Незалежності, 13  

Тел.: 073 255 1000

код ЄДРПОУ 2941503110 

E-mail: support@tkm.in.ua

Умови акції!


Для нових клієнтів знижена вартість у перші 6 місяців з дати підключення.
Починаючи з 7-го місяця діятиме базова вартість.
Аванс при підключенні рівний 6-ти місяців акційної ціни
Вартість підключення від 1 грн.

This will close in 10 seconds

Давайте перевіримо технічну можливість підключення за вашою адресою


Форма замовлення (Домашній інтеренет)

This will close in 0 seconds

Давайте перевіримо технічну можливість підключення за вашою адресою


Форма замовлення (Приватний сектор)

This will close in 0 seconds

Давайте перевіримо технічну можливість підключення за вашою адресою


Форма замовлення (Бізнес)

This will close in 0 seconds

Давайте перевіримо технічну можливість підключення за вашою адресою


Форма замовлення (Головна сторінка)

This will close in 0 seconds